Sökning: "ann sofie"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden ann sofie.

 1. 1. Rektorers upplevelse av Positivt Psykologiskt Kapital (PsyCap) i sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ann-Sofie Ellefors; Rosita Nyman; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Positiv psykologi; Positivt psykologiskt kapital; PsyCap; rektor; rektorskap; skolledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka förståelsen för rektorers upplevelse av positiv psykologi och PsyCap i sitt ledarskap. Forskaren Luthans valde ut de fyra PsyCap-begreppen Hope, Efficacy, Resilience och Optimism (H.E.R. LÄS MER

 2. 2. Att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Carolina Tibbelin; Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; patient; experience; Venösa bensår; patienten; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vi förstår inte så mycket : om läsbarheten i ett läromedel i svenska som andraspråk 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läromedelstext; läsbarhet; läsbarhetsfaktorer; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en läromedelstexts läsbarhet i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Metoden som använts är metodkombination, vilket innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetskommunikation som verktyg : Hur tryck från intressenter inverkar på ridsportföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ann-Sofie Johansson; Fanny Lund Ödmark; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; non-profit associations; stakeholders; sustainability communication; sustainability reporting; Hållbarhet; ideella föreningar; intressenter; hållbarhetskommunikation; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Alla behöver vara med och bidra till hållbar utveckling. Under senare tid har det blivit allt viktigare att arbeta kring hållbarhetsfrågor för att främja hållbar utveckling. I tidigare forskning har det framkommit att organisationer som använder intressentengagemang i hållbarhetsredovisningen kan utvinna fördelar. LÄS MER

 5. 5. Kan du ta klassen? : En kvalitativ studie om hur fritidslärarens kompetens används under den obligatoriska skoldagen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Malin Wellton; Ann-Sofie Bentsrud; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; Identitet; Kompetens; Makt; Organisationskultur; Relationik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur grundlärare i fritidshem beskriver deras kompetens samt hur denna kompetens används under den obligatoriska skoldagen.Forskningsansatsen är kvalitativ där vi genom intervju som metod samlat in vår empiri. LÄS MER