Sökning: "anna gidlöf"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anna gidlöf.

 1. 1. Motsatta värderingar och kulturkrockar? En diskursteoretisk studie om samhällsorientering för nyanlända immigranter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Gidlöf; [2016-10-03]
  Nyckelord :Samhällsorientering; diskursanalys; postkolonial teori; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : År 2007 gav svenska regeringen direktiv till en statlig utredning som skulle ge förslag till en reform av introduktionsinsatserna till nyanlända immigranter. Det konstaterades i direktivet att ”samhällsinformationen” skulle förmedla ”samhällets grundläggande regler”. LÄS MER

 2. 2. Att ta plats och ges utrymme – en diskursanalys av personal på öppna ungdomsverksamheters tal om tjejers plats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Burén; Anna Gidlöf; [2012-02-12]
  Nyckelord :fritid; ungdomar; kön; diskursanalys; jämställdhet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur personal på öppna ungdomsverksamheter, populärt kallade fritidsgårdar, talar om kön och tjejers plats inom verksamheterna. Studiens syfte är att undersöka hur kön omtalas och förstås inom ramen för öppna ungdomsverksamheter samt hur det påverkar gårdarnas jämställdhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Kommunal revision i Sverige & Danmark - en jämförande studie av Landskrona och Hilleröd kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Brontz; Sophie Gidlöf; Ulrika Persson; [2003]
  Nyckelord :kommunal revision; ansvarsprövning; redovisningsskyldighet; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi avser att i denna uppsats jämföra Sveriges system för kommunal revision med det motsvarande i Danmark avseende vad som granskas, vem som granskar, målgrupp samt ansvarsprövning. Vidare har vi som målsättning att diskutera eventuella förbättringar av dagens svenska system med utgångspunkt av vad som framkommit i studien. LÄS MER