Sökning: "anna höök"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anna höök.

 1. 1. Medveten modellering : En kompatibilitetskontroll mellan Tekla Structures 15.0 samt Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Frida Olsson; Anna Svensson Höök; [2010]
  Nyckelord :Tekla; Robot; Autodesk; modellering; konstruktion; projektera; 3D; analys; beräkningsprogram; Eurokoder; Eurocode;

  Sammanfattning : Till grund för detta examensarbete ligger en ineffektiv process, samt dubbelarbete som idag utgör arbetsgången vid CAD-projektering för konstruktörer hos Structor i Karlstad. Målet med examensarbetet är att genomföra en kompatibilitetskontroll av 3D-modelleringsprogrammet Tekla Structures 15. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta Jämt : Ett förändringsarbete på ett svenskt företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia; Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Carolina Lindström; Camilla Zadruzny; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie analyserat sju personliga intervjuer med kvinnor anställda på företaget Eventia. Syftet med studien har varit att vi i intervjupersonernas narrativa berättelser sökt efter betydelser och därigenom önskat synliggöra om det finns en bristande överrensstämmelse mellan organisationen Eventias avsikt och strävan efter att vara jämställd, och dess tillämpning i praktiken. LÄS MER