Sökning: "anna hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden anna hermansson.

 1. 1. Mångfasetterade arbetssätt inom produktion : Agila arbetsmetoder inom reklamfilmsproduktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Agila; arbetsmetoder; projektledning; scrum; kanban; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Agile methods have been used for many years in some industries too organizework, that increase in productivity can be used in the advertising production. As this study indicate, agile methods in general, Scrum and Kanban in particular, are used to some extent within advertising production agencies, even though most co-workers in commercial industry do not seem to know what these methods are or how to utilise them to full extent. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande och dess effekt på elevers attityder till matematik efter en lektionsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Hermansson; Kristofer Nesling; [2022]
  Nyckelord :Attityder; inställning; gymnasiet; kooperativt lärande; matematik; matematikundervisning; motivation; problemlösning;

  Sammanfattning : Students' poor attitudes and lack of motivation towards mathematics is a subject that is widely studied and discussed. The purpose of this study is to investigate how one lesson of cooperative work can affect students' attitudes towards mathematics and to ask students what kind of mathematical abilities they use when working with cooperative learning. LÄS MER

 3. 3. Närhet, trygghet och anknytning trots restriktioner- en omöjlig ekvation? : En kvalitativ intervjustudie med förskollärare om introduktion i förskolan under Coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Flykt; Anna B Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Trygghet; Introduktion; Coronapandemin; Förskola; Anknytning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om den påverkan Coronapandemin kan ha haft på introduktion av de yngsta barnen i förskolan ur ett anknytningsperspektiv Tidigare forskning, det vill säga forskning publicerad före Coronapandemin, visar att kontinuitet, trygghet och närhet är faktorer som bidrar till lyckade introduktioner. Vi vill ta reda på om dessa kunnat uppnås även under Coronapandemin med de restriktioner kring närhet som myndigheterna gått ut med till Sveriges befolkning. LÄS MER

 4. 4. Ersättning vid Permittering - Utvecklingen av fenomenet i lag och avtal, från tidigt 1900-tal och fram till pandemin år 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Hermansson; Malva Svensson; [2021]
  Nyckelord :Permittering; Permitteringsersättning; Korttidsarbete; Covid19; Corona; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en pandemi drabbade världen år 2020 påverkades flera företag och den arbetsrättsliga åtgärden permittering blev viktigt för att företagen ekonomiskt skulle överleva, på grund av den minskade efterfrågan på produktion och arbetskraft. Till följd av pandemin, ställdes det krav på att regeringen vidtog åtgärder i lagregleringen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna genom att underlätta och effektivisera möjligheten för arbetsgivare att använda sig av permittering. LÄS MER

 5. 5. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Moa Hermansson; Anna Sundström; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; yrkesstatus; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Skogsbranschen i Sverige har under lång tid dominerats av män. Detta på grund av att ett skogligt yrke historiskt sett har varit fysiskt krävande och därmed ansetts passa bäst för män. I dag har andelen kvinnor som är yrkesverksamma inom skog eller som läser en skoglig utbildning ökat. LÄS MER