Sökning: "anna nordgren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden anna nordgren.

 1. 1. Lärares erfarenheter av andraspråkselevers läs- ochskrivundervisning i ämnet svenska : En intervjustudie med lärare i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Nordgren; [2017]
  Nyckelord :Andraspråkselever; läs- och skrivundervisning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien var att se hur undervisningen i ämnet svenska i årskurs 1–3 bör organiseras för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet har metoder som används i undervisningen för att främja andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och eventuella faktorer som lärare behöver ta hänsyn till lyfts. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselevers läs- och skrivutveckling : En litteraturstudie om hur lärare kan stötta eleverna genom multimodala arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Second language learners; reading and writing; scaffolding; multimodal teaching.; Andraspråkselever; läs- och skrivutveckling; lärarens stöttning; multimodala arbetssätt.;

  Sammanfattning : Antalet andraspråkselever i den svenska skolan har idag ökat, vilket innebär att undervisningen behöver anpassas till de nya förutsättningarna. Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka andraspråkselevers läs- och skrivutveckling och hur lärare genom multimodala arbetssätt kan stötta denna i ämnet svenska i årskurs 1 – 3. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassning mot urbana översvämningar genom transprofessionell samverkan - En fallstudie av stadsområdet Söderkulla i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Johansson; Maria Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Urbana översvämningar; Klimatanpassning; Multifunktionalitet; Transprofessionell samverkan Urban Flooding; Climate Adaption; Multifunctionality; Transprofessional collaboration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to climate change more extreme precipitation is expected to strike the constantly growing cities around the world. Urbanization along with densification of urban areas magnifies the impact of heavy rainfall. LÄS MER

 4. 4. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : Belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Nordgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som drabbar lungorna. Lungorna tappar sin elastiska förmåga och det minskar deras ventilationsyta. Till följd av detta får patienten svårt att tömma lungorna vid utandning. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i matematikklassrummet : Matematiklärares skildringar av kommunikationen i deras undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Henricsson; Anna Nordgren; [2015]
  Nyckelord :inkludering; interaktion; kommunikation; lärande; matematik; synsätt; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att få en fördjupad förståelse av hur några lärare anser att de arbetar med kommunikation i sin matematikundervisning. För att uppfylla syftet har vi genomfört tolv semi-strukturerade intervjuer inom ramen för en kvalitativ ansats. LÄS MER