Sökning: "anna och frida"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden anna och frida.

 1. 1. Med kärlek, tid och rätt bemötande kan framgång nås : Att hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Gustafsson; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Challenging behaviour; low arousal approach; user; care staff and intellectual disabilities.; Utmanande beteende; lågaffektivt bemötande; brukare; vårdpersonal och intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how care staff in 9 § 9 p LSS residence with special services experienced and worked with challenging behaviour based on a low arousal approach. The study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in a bigger municipality in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Flexibel tredjepartslogistik : En fallstudie om TPL-aktörens arbete med kundanpassning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Anna-Sara Meisingseth; Frida Wernfeldt; [2021]
  Nyckelord :Third-party logistics; TPL; Customized warehouses; Customization; Work process; External factors; Internal factors;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how companies in third-party logistics operate within customized warehouse solutions to identify which factors affect the work processes.  Method – To fulfil the purpose of the study, a literature study was conducted to create a theoretical framework to obtain an understanding of the subject TPL. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Björkman; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion; qualitative; school nurse; overweight; barn; hälsofrämjande; intervju; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. "Prio 1 Svårt sjukt barn" - sjuksköterskans skräck? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Björk; Frida Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; ambulans; barn; prehospitala vårdprocessen; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjukvård innebär utförande av avancerade och omedelbara vårdåtgärder till patienter som är sjuka eller skadade och befinner sig utanför sjukvårdsinrättningar. Sjuksköterskan möter patienter i alla åldrar och har ett stort ansvar i den prehospitala vårdprocessen, från när larmet inkommer tills att patienten lämnas. LÄS MER

 5. 5. Könsmaktsordningens verklighet : - En studie om könsmaktsordningens påverkan i en mansdominerad organisation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Dansdotter Nyström; Frida Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Könsmaktsordning; könsstrukturer; maktstrukturer; jämställdhet; genus; machokultur.;

  Sammanfattning : Although gender power order is a recognized phenomenon in our society, little research has illustrated the detailed expressions to expose its impact. It’s often regarded to have an abstract meaning, something we aim to concretize in this study. LÄS MER