Sökning: "anna rydell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden anna rydell.

  1. 1. Yngre respektive äldre verksamma pedagogers val av läsinlärningsmetod - En jämförande intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Nilsson Ann; Rydell Anna; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur pedagoger med olika antal verksamma år arbetar med läsinlärning samt vad som styrt deras val av läsinlärningsmetod. Vi har utfört elva intervjuer med pedagoger på fältet av vilka fem varit verksamma i maximalt fem år samt sex i mellan 30-40 år. LÄS MER