Sökning: "anna stolt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden anna stolt.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av hembesök när barnet är 8 månader : En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Stolt; Sara Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Child health care; child health nurse; eight month -old child; home visits; familyfocused nursing care; interviews; Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Hembesök; åtta-månaders ålder; Familjefokuserad omvårdnad; Intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hembesök till alla nyblivna föräldrar är grundläggande inom svensk barnhälsovård (BHV). Enligt det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet ska alla familjer erbjudas två hembesök från barnhälsovården, det första när barnet är nyfött och det andra när barnet är åtta månader. LÄS MER

 2. 2. Undvik chocken : Sjuksköterskans åtgärder för att tidigt upptäcka sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Stolt; Jeanette Thorsson; [2011]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärd; sepsis; sjuksköterska; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : Problem: Utfallet av att vara infekterad i sepsis är beroende av tidigt insatt behandling. På grund av det snabba sjukdomsförloppet är det avgörande för patientens överlevnad att adekvat behandling ges tidigt i förloppet, detta kräver att sjuksköterskan har kunskap om de tidiga tecknen som uppvisas vid sepsis. LÄS MER

 3. 3. Jämförande studie av ISO 14001 och Svenska Kyrkans miljödiplomering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Anna Stolt; [2005]
  Nyckelord :Miljöledning; Miljöledningssystem; ISO 14001;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av Röda Korsets besöksverksamhet : ur besökarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Johanna Karlsson; Anna Stolt; [2005]
  Nyckelord :Besöksverksamhet; Röda Korset; utvärdering; frivilligt arbete ;

  Sammanfattning : På uppdrag av Röda Korset i Karlskrona har författarna gjort en utvärdering av besöksverksamheten ur besökarnas synvinkel. Författarna valde att genomföra en enkätundersökning med slumpvist utvalda besökare. LÄS MER

 5. 5. Management på mellannivå-en fråga om ett tudelat arbete? En studie på Trade AB.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Nordén; Maria Stolt; [2002]
  Nyckelord :management; ledarskap; mellanchefsskap; personal och ledarskapskompetens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte att dels att beskriva vad begreppet management innebär för mellancheferna på det studerade företaget, dels att peka på de konsekvenser som kan följa av detsamma. I uppsatsen har en kvalitativ metod använts med krav på kritisk reflektion. LÄS MER