Sökning: "anna svensk"

Visar resultat 11 - 15 av 448 uppsatser innehållade orden anna svensk.

 1. 11. “I am myself”: Effekter av språkval och mottagardesign i svensk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Anna Blixt; [2020]
  Nyckelord :Språkattityder; språkval; mottagardesign; kodväxling; svenska; engelska; marknadsföring; reklamfilm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet : Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Lindh; Anna Bendefors; [2020]
  Nyckelord :Culture; participation; solidarity; strategies; teacher s role; Delaktighet; gemenskap; kultur; lärarens förhållningssätt; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grundskola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verksamhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys och verksamhetsteorin. LÄS MER

 3. 13. Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Soutkari; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. LÄS MER

 4. 14. Digital transformation inom svensk artrosvård

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anna Lager; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digital vård; e-hälsa; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett nytt sätt att kombinera teoretiska modeller har genererat nya analyser inom området digital transformation av den svenska vården. Arbetet har utgått från kvalitativ data om nuvarande produkt, affärssituation och relation till organisationens omgivning och intressenter. LÄS MER

 5. 15. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Halldén; [2020]
  Nyckelord :inramningsanalys; klimatförändringar; klimatpolitik; media; skogspolitik; climate change; climate politics; forest politics; frame analysis;

  Sammanfattning : Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. LÄS MER