Sökning: "annat ord för handling"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden annat ord för handling.

 1. 1. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER

 2. 2. Det sexuella självbestämmandet och den nya s.k. samtyckeslagen - Vad kom(mer) först, skyddet för det sexuella självbestämmandet eller skyddet för den sexuella integriteten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melany Saarloos; [2019]
  Nyckelord :Sexuellt självbestämmande; sexuell integritet; samtyckeslagstiftning; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde det som brukar kallas för samtyckeslagen ikraft i Sve-rige. Sexualbrotten våldtäkt och sexuellt övergrepp är därmed numera kon-struerade med frivillighet som grundrekvisit. Skyddsintressena för lagstift-ningen är den enskildes sexuella självbestämmande och sexuella integritet. I 6 kap. LÄS MER

 3. 3. Sexuella trakasserier i Försvarsmakten : Från ord till handling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Juha Kenttäkumpu; Jesper Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur Försvarsmakten förebygger sexuella trakasserier inom sin organisation, vilket också är själva frågeställningen. Tidigare forskning visar att i organisationer som har en ojämn könsfördelning och där toleransen för sexuella trakasserier är hög, är det betydligt vanligare förekommande med dessa kränkningar. LÄS MER

 4. 4. Från ord till handling : Implementering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Multilingual; literacy; Competence; Systems theory; School; Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; flerspråkighet; kompetensutveckling; systemteori; skola; Läslyftet;

  Sammanfattning : The field of special education includes the adjustment of education for students who do not reach knowledge requirements. During the last few years the PISA study has shown a negative trend amongst Swedish students regarding reading comprehension. LÄS MER

 5. 5. Straffrihet efter uppmaning till självmord - En rättslig och moralisk analys av handlingar som begås genom teknik med fokus på medverkan till självmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Linde; [2018]
  Nyckelord :Självmord; suicide; straffrätt; medhjälp; gärningsmannaskap; uppmaning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A court in Massachusetts, USA has convicted a young woman of involuntary manslaughter after she pushed her boyfriend through text messages to commit suicide. In Sweden, the preliminary investigation was closed down after a policeman instructed a young woman through text messages in how to commit suicide. LÄS MER