Sökning: "annat ord för inslag"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden annat ord för inslag.

 1. 1. Förändringar i elevers läshastighet och avkodningsförmåga med intensiv lästräningsmetod : – En kvasiexperimentell studie med hjälp av läslistor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ida Kling; [2023]
  Nyckelord :avkodning; läshastighet; Wendicks läslistor; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : I föreliggande studie var att se hur elevers läshastighet och avkodningsförmåga påverkades efter användning utav Wendicks läslistor under fem veckor. Studien har utgått från frågor som: Vilka elevgrupper verkade gynnas eller missgynnas av denna metod? Finns det några skillnader i relation till kön och hur upplever eleverna själva intensivträning med Wendicks läslistor? Som metod användes kvasi-experiment där redan befintliga grupper fanns och randomisering inte var aktuellt. LÄS MER

 2. 2. "Nalta eljest" : En undersökning av det dialektala språket i romanen Jag for ner till bror

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Stella Lyssarides; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; skönlitteratur; identitet; Karin Smirnoff; Norrland; norrländsk dialekt; litterär stilistik.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag vilken effekt dialektala inslag har i skönlitteratur. Jag utgår från romanen Jag for ner till bror av Karin Smirnoff (2018) och undersöker vilka dialektala ord och uttryck som finns i romanen samt vilken funktion dessa fyller. LÄS MER

 3. 3. Kommunen som planmyndighet och mötet med civilrätten : Markanvisningsavtalens rättsliga dilemma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Knutsson; [2022]
  Nyckelord :Myndighetsutövning; markanvisningsavtal; exploateringsavtal; dubbla roller; detaljplanering; plangenomförande;

  Sammanfattning : Begreppet markexploatering innefattar den omfattande process som rör förändring av den fysiska miljön och markanvändningen i någon mening. Processen innefattar allt ifrån en inledande idé tills det att genomförandet är klart och den nya bebyggelsen är uppförd. LÄS MER

 4. 4. Knähund åt staten? Civilsamhällelig-offentlig samverkan under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Finn Larsson; [2022]
  Nyckelord :cooperation; cross-sector relations; Covid-19; Sweden; civil society; crisis; DRC-typology; samarbete; samverkan; Covid-19; Sverige; civilsamhälle; kris; DRC-typologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats skildrar ett axplock av de upplevelser av samverkan som rådde bland ett antal organisationer i civilsamhällelig och offentlig sektor som under Coronavirus-pandemin 2020 ingick i formaliserade samverkansavtal med varandra i avsikt att stärka Sveriges krisberedskap och minimera de samhälleliga och mänskliga kostnaderna av Covid-19. Dessa civilsamhälleliga aktörer är olika organisationer som skiljer sig åt struktur- och arbetsmetodmässigt – en olikhet som tidigare forskning inom krisberedskap och samverkan med civilsamhället sällan fångar. LÄS MER

 5. 5. Kräsna koncerner eller ett juridiskt misslyckande? – En studie om koncerngemensamma visselblåsarfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Thörn; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; labour law; whistleblowing; whistleblower; visselblås; visselblåsare; koncerner; koncerngemensam; koncerngemensamma funktioner; koncerngemensamma visselblåsarfunktioner; koncerngemensamma rapporteringskanaler; koncerngemensam rapporteringskanal; koncerngemensam funktion; koncerngemensam visselblåsarfunktion; rapporteringskanal; rapporteringskanaler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft i Sverige, som ett genomförande av EU:s visselblåsardirektiv. Lagen innehöll bland annat nya regler om interna visselblåsarfunktioner, inbegripet regler om att verksamhetsutövare med 50 till 249 arbetstagare tillåts dela sådana funktioner och vissa uppföljningsförfaranden med varandra. LÄS MER