Sökning: "annat ord för kul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden annat ord för kul.

  1. 1. "Tjejer skriver mer känslor och sånt, killar gör inte det."

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling

    Författare :Carina Brüggemann; [2009]
    Nyckelord :Skrivande; reception; literacy och genus.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med undersökningen är att ur ett genusperspektiv beskriva, belysa, tolka och reflektera kring företeelserna: pojkars och flickors receptioner av en text, deras uppfattning om det egna skrivandet och om genus kopplat till skrivandet. Genom tidigare elevsamtal hade jag mött några pojkar som ansåg att det fanns skillnader mellan könen vad det gäller att skriva. LÄS MER