Sökning: "annat ord för sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden annat ord för sammanfattning.

 1. 1. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Fyra lärares syn på hur läsförståelsen främjar läs- och kunskapsutvecklingen i årskurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :diskussioner; läsförståelse; läsförståelsestrategier; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förväntat kunskapsbidrag: Denna undersökning förväntas bidra med en ökad kunskap om hur lärare tillsammans med speciallärare kan stödja elevernas fortsatta läs- och kunskapsutveckling utifrån en god planering gällande läsförståelse och läsförståelsestrategier. Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur undervisande lärare i svenska, samhällsorienterande ämnen, engelska samt naturorienterande ämnen i årskurserna 4-6 planerar och arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier för att främja elevernas fortsatta läs- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med cancerpatienter i palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Fernis; Anne Jörnelind; [2015]
  Nyckelord :palliative care; nursing care; cancer and experience.; palliativ vård; sjuksköterskevård; cancer och erfarenhet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ordet cancer är ett laddat ord som berör många och sjukdomen drabbar en av tre under en livstid. Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna och siffrorna fortsätter att stiga. Detta leder till att den palliativa vården ökar och sjuksköterskan arbetsuppgifter blir allt mer påfrestande. LÄS MER

 5. 5. Elever och läsförståelse. En studie om hur lärare resonerar om och i praktiken arbetar med elevers läsförståelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann-Charlott Claesson; [2014-09-04]
  Nyckelord :kommunikation; delaktighet; samarbete och läsförståelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte: Syftet var att studera hur lärare resonerar om och hur de i praktiken arbetar med eleversläsförståelse. Detta syfte delas upp i tre olika frågeställningar:-­‐ I vad mån tar lärarna hänsyn till elever i läs- och skrivsvårigheter?-­‐ Hur beskriver lärarna hur de arbetar med elevernas motivation vad gäller läsning?-­‐ Hur genomför lärarna arbetet med skrivna texter i klassen?Teori: I uppsatsen används tre olika teorier. LÄS MER