Sökning: "anonyma alkoholister"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden anonyma alkoholister.

 1. 1. ”Som en käftsmäll med Gud” : En kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ilona-Sisko Nilimaa; Moalius Annica; [2020]
  Nyckelord :AA; Anonyma alkoholister; Norrland; tolvstegsmetoden; unga vuxna; missbruksbehandling; religion; gudsbild;

  Sammanfattning : Som en käftsmäll med gud – en kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden är en studie vars empiriska grund vilar på kvalitativa intervjuer med fyra informanter bosatta i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län. Dessa har samtliga påbörjat en missbruksbehandling med hjälp av tolvstegsmetoden innan de fyllt 30 år. LÄS MER

 2. 2. Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sömsk; [2020]
  Nyckelord :Tolvstegsprogram; tro; spiritualitet; anonyma alkoholister; religion; tillnyktrande; alkoholberoende; drogberoende; missbruk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Andlighet - ett arbetsnamn : Andlighet utifrån Anonyma Alkoholisters perspektiv - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexander Holm; Simon Svahn; [2020]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; Anonyma Alkoholister; Tolvstegsprogram; Spiritualitet; Själsliv; Andlighet; Behandling; Empowerment; Gemenskap; Resurs; Socialt arbete; Mindfulness; Meditation;

  Sammanfattning : Can spirituality be used as a resource for social work and its clients in Sweden? According to Alcoholics Anonymous and its twelve steps program there is a lot of value to be found in working with spirituality as a solution to alcohol and drug addiction and to be able to sustain a life free from addiction and abuse. Especially in the USA, which is the country where Alcoholics Anonymous originated from. LÄS MER

 4. 4. Den inbyggda pedagogiken i Anonyma Alkoholisters sociala praktik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Tord Svensson; [2019]
  Nyckelord :Alcoholics Anonymous communities of practice; Anonyma alkoholister pedagogik;

  Sammanfattning : The integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous as a community of practice In this paper I have studied the integrated pedagogy in Alcoholics Anonymous using Wenger’s theoretical model of communities of practice and from a point of view of situated learning. Focus has been on recovery from alcohol addiction as a process of social identity change where learning is seen as an appropriation of artefacts by an interaction between participation and reification which leads to a higher level of competence and a change in identity. LÄS MER

 5. 5. "Det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i den" : Att ta sig ur ett alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimmi Rauschning; [2019]
  Nyckelord :alkohol; nykter alkoholist; vändpunkter; behandling; livsförändringar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till nykterhet kan se ut. Studien har en narrativ utgångspunkt och insamlandet av material har skett med öppna intervjuer. Tidigare studier visar på att det finns olika perspektiv på alkoholism och behandling för det. LÄS MER