Sökning: "anonymisering"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet anonymisering.

 1. 1. Valuing Differential Privacy : Assessing the value of personal data anonymization solutions, specifically Differential Privacy-solutions, for companies in the mobility sector

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Andersson; Sebastian Borgernäs; [2022]
  Nyckelord :differential privacy; hedonic pricing method; logistic regression; GDPR; privacy regulation; valuation; risk assessment; valuing emerging technologies; valuing non-market goods and services; mobility;

  Sammanfattning : This paper aims to determine the value of the product based on the mathematical concept of Differential Privacy, by assessing the value of the business opportunities it enables and the value of the possible GDPR-fines it prevents. To delimit the scope of the research the analysis will focus on what the value of personal data is for companies within the mobility sector. LÄS MER

 2. 2. Diskriminering i rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser om den segregerade arbetsmarknaden och om anonyma ansökningsprocesser som metod för att minska etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Eriksson; Emma Knutas; [2022]
  Nyckelord :The segregated labor market; unprejudiced recruitment; ethnical discrimination;

  Sammanfattning : Ethnic discrimination in employment decisions has received increasing attention and is one of several explanatory models for why Sweden has an ethnically segregated labor market. The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of how recruiters reflect on the ethnically segregated labor market and anonymous job applications. LÄS MER

 3. 3. Personlig integritet – ett minne blott? - En redogörelse för den svenska regleringen om hemliga tvångsmedel och användandet av bevismaterial från vissa krypterade kommunikationstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; straffprocess; allmän rättslära; bevisrätt; bevis; principen om fri bevisföring; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; krypterade kommunikationstjänster; encrochat; anom; sky ecc; skyecc.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemliga tvångsmedel är ett fragmenterat och komplext område inom svensk rätt. Lagstiftningen är utspridd i flera olika lagar med en stor mängd korshänvisningar. Dessutom görs en åtskillnad om hemliga tvångsmedel företas inom ramen för en förundersökning eller i preventivt syfte. LÄS MER

 4. 4. Anonymiserade databaser : Kan sui generis-skyddet av anonymiserade personuppgifter öka användningen av data i unionen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Thelin; [2022]
  Nyckelord :Dataskydd GDPR Databas Sui generis anonymisering personuppgift;

  Sammanfattning : Data har beskrivits som en av hörnstenarna i dagens ekonomi och Europeiska unionen har i flera decennier antagit rättsakter som syftat till att skapa en informationsmarknad i unionen. Men flera problem har tornat upp på den inre marknaden. LÄS MER

 5. 5. Synthetic Graph Generation at Scale : A novel framework for generating large graphs using clustering, generative models and node embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Hammarstedt; [2022]
  Nyckelord :Data Anonymization; Graph Learning; Generative Graph Modeling; Graph Clustering; Node Embedding; Synthetic Data; Dataanonymisering; Grafinlärning; Generativa graf-modeller; Graf klustring; Länk prediktion; Nodinbäddning; Syntetisk data;

  Sammanfattning : The field of generative graph models has seen increased popularity during recent years as it allows us to model the underlying distribution of a network and thus recreate it. From allowing anonymization of sensitive information in social networks to data augmentation of rare diseases in the brain, the ability to generate synthetic data has multiple applications in various domains. LÄS MER