Sökning: "anorexia skolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anorexia skolan.

 1. 1. Kroppsideal i idrott och hälsa : Elevers konstruktioner och resonemang om kroppsideal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Jonsson; Arnel Alijagic; [2017]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; gymnasieelever; idrott och hälsa; kroppsideal; social konstruktion;

  Sammanfattning : Kroppsideal är något vi möter konstant i vår vardag, både män och kvinnor, pojkar och flickor. I skolan är detta något som enligt ämnesplanen för idrott och hälsa ska lyftas och diskuteras som en del i undervisningen. Denna studie syftade till att undersöka hur elever konstruerar och resonerar kring kroppsideal. LÄS MER

 2. 2. Patientutvärdering av Dr. Cecilia med rekommenderade framtida implementationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Derya Kilinc; Leonardo Dahn; [2014]
  Nyckelord :Eating disorders; Doctor Cecilia; Mandometer-clinic; Mandometer-method; Ätstörningar; Doktor Cecilia; Mandometerklinik; Mandometermetoden;

  Sammanfattning : Idag är unga kvinnor den grupp som utgör majoriteten av ätstörningsdrabbade, där anorexia nervosa, bulimia nervosa och EDNOS (eating disorder not otherwise specified) är de vanligast förekommande diagnoserna. Mando Group AB behandlar patienter med ätstörningar och har till patienternas hjälp utformat datorprogrammet Doktor Cecilia som är en virtuell behandlare till vilken patienterna kan ställa frågor. LÄS MER

 3. 3. Nervosa i skolan - vilken kunskap kan man finna hos idrottslärare på högstadiet och gymnasiet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Daniel Karlsson; Ida Melin; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att undersöka idrottslärares kunskaper om anorexia nervosa samt deras preventiva bemötande på högstadiet respektive gymnasiet. Vidare syftar studien på att undersöka om idrottslärarna anser sig har lättare att upptäcka anorexia nervosa än andra lärare. LÄS MER

 4. 4. Anorexi och bulimi i skolan : att förebygga, upptäcka och bemöta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Pernilla Grenehag; [2001]
  Nyckelord :Education; Anorexi; bulimi; förebyggande åtgärder; orsaker; symtom; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att göra en handledning till lärare hur de kan arbeta med anorexi och bulimi i skolan, dvs förebyggande, upptäckande och bemötande. Jag har gjort en litteraturstudie där jag inriktar mig på litteratur som behandlar anorexi och bulimi ur många olika perspektiv. LÄS MER