Sökning: "anpassad motorisk träning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anpassad motorisk träning.

 1. 1. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av- och tankar om anpassad motorisk träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Joanna Holm Hagström; Karolina Börjesson; [2010]
  Nyckelord :anpassad motorisk träning; motorik; fysisk aktivitet; självförtroende;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att belysa elevers upplevelser av- och tankar om anpassad motorisk träning i skolan, med stöd av tre pedagogiska perspektiv: motorisk utveckling, fysisk aktivitet och självförtroende. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har intervjuat elever mellan sju och tolv år, på fyra skolor i Skåne som har anpassad motorisk träning. LÄS MER

 3. 3. Hjälper anpassad motorisk träning barn med motoriska brister?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annika Henrikson; Madeleine Nord; [2008]
  Nyckelord :motorik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt om motorisk anpassad träning ger någon observerbar effekt på elever med motoriska brister som har idrott och hälsa två gånger per vecka. Elever i skolår 2 (7 – 8 år) observerades vid två tillfällen med sju månaders mellanrum på två snarlika skolor. LÄS MER

 4. 4. Motorik i skolan : idrottslärares syn på motorisk träning för barn i åldrarna 9-12 år

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Andersson; Jennifer Holmberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning organiserad motorisk träning bedrivs i skolan för elever i åldrarna 9-12 år. I detta syfte har ingått att ta reda på hur idrottslärare ser på motorisk träning i ämnet Idrott och hälsa för barn i åldrarna 9-12 år. LÄS MER