Sökning: "anslag analys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden anslag analys.

 1. 1. Tolerans – Quantum Satis : En autoetnografisk utblick från en upptäcktsresande lärare genom ett hermeneutiskt anslag

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marie Umerkajeff; [2019]
  Nyckelord :tolerance; erasmus; erasmus ; empathy; pedagogy; drama; theatre; drama didactic; practical knowledge; tolerans; erasmus; erasmus ; empati; pedagogik; drama; teater; dramadidaktik; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : To Make the Complexity of Tolerance Visible. An overall purpose of this essay is to study the development of the term “tolerance”. I carry out a conceptual research and a historical background to this and I also try its significance towards certain experiences as a teacher. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lindeberg Alisa; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digital teknik; förskolan; språk; kommunikationsutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete är att fördjupa kunskapen om förskollärares användning av digitala verktyg i arbetet med att främja barns språk- och kommunikationsförmåga i förskolan. Studien grundar sig på intervjuer med sju förskollärare på olika förskolor med olika ålder, bakgrund, kön, etc. LÄS MER

 3. 3. Medeltidens kvinnor och män i läroböcker för historia : En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i historia mellan 1970 -2012

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mirela Ugljanin; [2018]
  Nyckelord :analys; genus; historia; kvinnor; kön; lärobok; män;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks kvinnor och kvinnlighet samt män och manlighet under medeltiden utifrån en textanalys i sex historieläroböcker som utgavs mellan 1970-2012. Tidigare forskning har visat att kvinnor inte benämns i samma utsträckning som män i både historieläroböcker men även i andra ämnen som exempelvis svenska, vilket är det som avgör källäget eftersom genus började användas efter 1970-talet. LÄS MER

 4. 4. Metodik för kartläggning och klassificering av erosion och släntstabilitet i vattendrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Svantesson; [2017]
  Nyckelord :vattendrag; jordskred; klimatförändringar; sårbarhetsanalys; klassificeringsindex; coastal vulnerability index CVI ; erosion; jordmekanik; Säveån; Västra Götaland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Erosion av vattendrags flodbottnar och intilliggande strandmiljö är ett stort samhällsproblem som förväntas öka i takt med framtida klimatförändringar. Statens geotekniska institut (SGI) har erhållit anslag för att kartlägga större vattendrag i Sverige med hänseende på risken för skred i framtiden till följd av klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Stapplande steg mot ökad mångfald : En multimodal diskursanalys av texter om familjer och relationer i sfi-läromedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Robert Walldén; [2014]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; sfi; läroböcker; kön; sexualitet; etnicitet;

  Sammanfattning : SammanfattningNationell och internationell forskning belyser att familjer och kärleksrelationer konstrueras på ett ensidigt sätt i läromedel, med ett starkt kärnfamiljsideal. Det rör sig exempelvis om att det främst är kvinnor som skildras i den privata sfären (Mahamud 2005), samtidigt som det problematiseras att vara ensamstående eller leva tillsammans som ogifta (Mohammed 2007) Samkönade relationer tenderar att utelämnas (Hickman 2012; Mattlar 2006), och i de fall hbt-teman behandlas sker det snävt och distanserat (Larsson & Rosén 2006). LÄS MER