Sökning: "anställdas välbefinnande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden anställdas välbefinnande.

 1. 1. Temporary Agency Nurses’ Perception of Leadership and Employeeship : A qualitative study of working environment in Swedish client organizations

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Natalie Davidsson; [2020]
  Nyckelord :temporary agency nurses; TAW; desirable; leadership; employeeship; co-workership; followership; working environment; client organizations; bemanningssjuksköterskor; önskvärt; ledarskap; medarbetarskap; arbetsmiljö; klientorganisation;

  Sammanfattning : Introduction: Temporary working agencies (TWAs) within the healthcare industry has exploded within the last 10 years. The temporary agency workers (TAWs) have a unique triangular employment agreement, resulting in leadership and employesship complexities. LÄS MER

 2. 2. Påverkar intern CSR social hållbarhetsprestation i försäkringsbranschen? : En kvantitativ studie av sambandet mellan intern och extern CSR hos europeiska försäkringsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Catrin Hård; Lisa Svanemar Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :intern CSR; extern CSR; reputation management; knowledge management; försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan intern och extern corporate social responsibility samt hur den sociala hållbarhetsprestationen påverkas av de interna dimensionerna av corporate social responsibility i europeiska försäkringsbolag. Tidigare studier har undersökt sambandet mellan intern och extern CSR, men inte i försäkringsbranschen och sällan inkluderat sambandets orsaker eller intern CSR:s dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuter i kommunal hälso- och sjukvård : En tvärsnittsstudie om psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Enell; Nathalie Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :health enhancement; job satisfaction; occupational therapy; salutogenesis; SOC; arbetsterapi; arbetstillfredsställelse; hälsofrämjande; KASAM; salutogenes;

  Sammanfattning : Forskning har visat att arbetstillfredsställelse inom vårdyrken kan vara en källa till tillfredsställelse, en indikator på god psykosociala arbetsmiljön, och till och med öka anställdas välbefinnande. Detta i och med vetskapen kring de positiva effekterna av mänskliga möten. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om CSR i bemanningsföretag – två sidor av samma mynt : En studie om chefers och konsulters uppfattningar gällande socialt ansvarstagande för anställda

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Ling; Annika Saremi; [2019]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; socialt ansvarstagande; välbefinnande; anställdas välbefinnande; stakeholder; theory; employees; employee wellbeing; CSR; Corporate Social Responsibility; socialt ansvarstagande; välbefinnande; anställdas välbefinnande; stakeholder theory; employees; employee wellbeing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) kan förklaras som de aktiviteter företagen åtar sig för att säkerställa att deras intressenter drar nytta och inte missgynnas av deras verksamhet. Forskning kring ämnet har riktats främst på företags sociala ansvarstagande för externa intressenter varför vi fokuserat på ansvaret för en intern intressentgrupp, de anställda, då det framgår att det råder brist på forskning kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. WORKPLACE VALUES, SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND TURNOVER INTENTION: A GENERATIONAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Brinck; Hanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :COPSOQ; millennials; workplace; motivation; employees; satisfaction; values; commitment; leadership; sustainability; turnover intention behavior; career advancement; COPSOQ; millenniegenerationen; arbetsplats; anställda; tillfredsställelse; engagemang; motivation; hållbarhet; personalomsättningsbeteende; karriärsavancemang; värderingar; ledarskap.;

  Sammanfattning : What makes a person willing to leave their job? What makes an employment sustainable?Research have been conducted to explain employee turnover based on three different aspects; a person’s intent to leave, company failure to satisfy the employee’s expectations of the work and sustainable employment. This thesis aimed to investigate work values, employee turnover intention and sustainable employment among the Millennial generation at Company X, a Swedish company working with logistics (n = 59). LÄS MER