Sökning: "anställningsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet anställningsskydd.

 1. 1. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga förutsättningar för att hindra diskriminering av gravida kvinnor på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Malmgren Ulfström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gravida; diskriminering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har behandlat diskriminering av gravida i arbetslivet. Syftet har varit att undersöka skyddslagstiftningar som gravida arbetstagare kan stödja sig mot vid diskriminering på arbetsmarknaden. För att genomföra detta har en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod använts. LÄS MER

 3. 3. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Skiljeförfarande i anställningsförhållandet - En utredning av balansen mellan fri avtalsrätt i skiljeförfarande och anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jens Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Skiljeförfarande; skiljeklausul; generalklausul; anställningsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. LÄS MER

 5. 5. Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; ogiltigförklaring av uppsägning och avsked; förändringar i LAS.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. LÄS MER