Sökning: "ansvar new public"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden ansvar new public.

 1. 1. Delaktighet i fritidsaktiviteter för barn med cerebral pares

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amanda Andersson; Stina Lago; [2024]
  Nyckelord :Delaktighet i aktivitet; fritidsaktivitet; barn med cerebral pares; föräldraperspektiv; aktivitetsvetenskap; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i organiserad fritidsaktivitet är en viktig aspekt av barns fritid då det bidrar till glädje, kompetens, identitet och god folkhälsa. Dock har barn med cerebral pares (CP) mindre möjlighet att vara delaktiga i organiserade fritidsaktiviteter än barn utan funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. “Russian oppositional journalism is not an institution; it is a partisan movement” : Reconfigured professional identities among Russophone exile journalists in the Baltic States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

  Författare :Jana Paegle; [2024]
  Nyckelord :Exile journalism; professional identity; opposition; diaspora; Baltic states; Russia; resilience theory; Exiljournalistik; professionell identitet; opposition; diaspora; Baltikum; Ryssland; resiliensteori;

  Sammanfattning : Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, repressive legislative changes and tightened war-censorship prompted a new wave of media professionals leaving the Federation. This study explores how Russian journalists resettling in the Baltic states articulate their professional identity and view the Russian versus Baltic governments’ attitudes while adapting abroad. LÄS MER

 3. 3. Utredningsarbete – en förpappringsprodukt, för vem och till vad? : En kvalitativ studie i utredningsarbete för HR-specialister i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Marie Sjölin; [2023]
  Nyckelord :Investigations; New Public Management; control system; responsibility; HRtransformation; organizational justice; legitimacy; new institutional theory; isomorphism; decoupling loosely coupled.; Utredningar; New Public Management; kontrollsystem; ansvar; HRtransformation; organisatorisk rättvisa; kunskap; erfarenhet; legitimitet; nyinstitutionell teori; isomorfism och isärkoppling löskoppling.;

  Sammanfattning : Dagens organisationer kontrolleras allt mer, där granskning och mätning tenderar att genomföras av all dokumentation som behandlats i offentlig verksamhet. I förlängningen är utredningar i offentlig verksamhet idag en vanligt förekommande arbetsuppgift för HR specialister och syftet med studien är att undersöka betydelsen av utredningar i kommuner. LÄS MER

 4. 4. Förhoppningar och fallgropar med ett tillitsbaserat arbetssätt : En fallstudie inom en svensk kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Minette Stare; Marie Edberg; [2023]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based management; trust; autonomy; responsibility; organizational commitment; affirmation; relatability; job satisfaction; productivity; competence development; motivation; participation; New public management; NPM; tillitsbaserad styrning och ledning; TBSL; tillit; autonomi; ansvar; organisatoriskt engagemang; bekräftelse; relaterbarhet; arbetstillfredsställelse; produktivitet; kompetensutveckling; återkoppling; motivation; deltagande;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn har länge kännetecknats av styrning och kontroll, där de använt den affärsliknande styrmodellen New Public Management med syftet att öka effektiviteten. Modellen var kritiserad, som en variant tillsatte därför regeringen 2016 en Tillitsdelegation med syftet att implementera en mer tillitsbaserad styrning och ledning. LÄS MER

 5. 5. The industry adoption of innovative safety-analysis approaches for autonomous vehicles : A case study exploring the industry adoption of model-based safety analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sam Khogasteh; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, autonomous vehicles have been gaining traction as a technology that can revolutionize society and save approximately $800 billion per year in the U.S. alone. However, due to their complex and dynamic behavior, ensuring the safety of these vehicles has proven to be a challenge for traditional safety analysis methods. LÄS MER