Sökning: "ansvarighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ansvarighet.

 1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. “Things are moving much quicker” Kandidatuppsats Journalistprogrammet HT 2017 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet Författare: Martin Wood Robin Ridell Handledare: Gabriella Sandstig – en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martin Wood; Robin Ridell; [2018-02-08]
  Nyckelord :journalistik; källor; felaktigheter; rättningar; omedelbarhet; trovärdighet; ansvarighet; journalism; sources; errors; corrections; immediacy; credibility; accountability;

  Sammanfattning : The online news cycle is seemingly only growing more rapid. This in turn is paving the way for harsher competition in reaching the readers. This fast-paced environment naturally increases the risk for more errors to occur, but also presents the opportunity for instant corrections. LÄS MER

 3. 3. Är resolution 2272 tillräcklig utifrån mänskliga rättigheternas tillhörande kärnprinciper?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Erik Alendal; [2018]
  Nyckelord :FN; fredsbevarande uppdrag; sexuell exploatering; resolution 2272; Distributing Responsibilities; Human Rights Based Approach; ansvarighet och rättsstatsprincipen; icke-diskriminerande och jämlikhet; upprättelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar hållbarheten i resolution 2272 som antogs av FN:s säkerhetsråd. Den har syftet att förhindra att sexuell exploatering ska uppstå bland FN:s fredsbevarande styrkor i landet där de genomför sin fredsbevarande operation och att styrkorna ska kunna hållas ansvariga för dessa brott, om de ändå sker. LÄS MER

 4. 4. Döden i skuggan av livet : Ansvarighet i folkliga självmordstolkningar i Sverige 1850–1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Josefin Löfving; [2018]
  Nyckelord :suicide; accountability; popular belief; 19th century Sweden; burial rites; sin; devil; självmord; ansvarighet; ny kulturhistoria; folktro; 1800-talet; begravning i stillhet; synd; djävulen;

  Sammanfattning : This study, Death shadowed by life: Accountability in popular interpretations of suicide in Sweden 1850–1900, draws inspiration from the perspective of new cultural history, exploring ideas of accountability and the relationship between life and death in interpretations of suicide in late 19th century rural Sweden. The sources used in this study consist of records of popular belief and practice that were collected in the early 20th century. LÄS MER

 5. 5. Implementering av barnkonventionens artikel 31 vid svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sofia Gullö; [2017]
  Nyckelord :Implementation; the UNCRC; Article 31; Public Libraries; the Street-level bureucracy approach; implementering; barnkonventionen; artikel 31; folkbibliotek; närbyråkratperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att bidra till en fördjupad förståelse av implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta har genomförts genom en undersökning av implementering av barnkonventionens artikel 31 i barnverksamheten vid sex svenska folkbibliotek och av hur tre särskilda faktorer: handlingsfrihet, ansvarighet och resurser, som valts med utgångspunkt i närbyråkratperspektivet, påverkat implementeringen. LÄS MER