Sökning: "ansvarsfördelning administration"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden ansvarsfördelning administration.

 1. 1. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 2. 2. Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning : En deskriptiv fallstudie av krisberedskap på regional och lokal nivå.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Hansson; Jonas Åberg; [2019]
  Nyckelord :Agencies; collaboration; county governments; crisis management; implementations theory; municipalities; policy network; policy process; preparedness; process; wicked problem; Implementeringsteori; kommun; krisberedskap; länsstyrelse; myndighet; policynätverk; policyprocess; process; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun. Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på Förstå, Kan, Vill. LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvaret i aktiebolag - en studie av ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Hansen; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; skadeståndsrätt; skadeståndsansvar; ansvarsfördelning; styrelse; revisor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett aktiebolag fördelar ett parallellt rättslig ansvar mellan bolagets styrelse, VD och revisor som i huvudsak aktualiseras när en skadeståndstalan riktas mot dem. Enligt ABL är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning, organisation och att utöva tillsyn över bolagets bokföring enligt 8:4 ABL. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen? : En fallstudie om gränsproblematik i ett kommunalt samhällsbyggnadsprojekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adam Eld Möller; Kewin Framzén; [2017]
  Nyckelord :Boundaries; social structure; public sector; coordination; project organization; Gränsproblematik; samhällsbyggnadsprojekt; offentlig verksamhet; samverkan; projektorganisation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner har tidigare varit i en förvaltningsfas där de fokuserat på att förvalta samhället och de byggnader som finns. I och med att kommuner har ökat sina investeringar markant de senaste åren indikerar det på att kommuner befinner sig i en ny fas, vilket är samhällsbyggnadsfasen. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningen, Regeringen och informationsansvaret för EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltning; Regeringskansliet; Informationsansvar; EU; Roll- och ansvarsfördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since entering the European Union in 1995, Sweden’s union membership has affected different aspects of national politics. One such aspect is the changed role of the national administration. LÄS MER