Sökning: "ansvarsprövning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ansvarsprövning.

 1. 1. Vad gör vi med de otillräkneliga? - En rättshistorisk studie av synen på straffansvar och påföljdsreglering för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; straffansvar; straffrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and illustrate how the legal status of mentally disordered offenders has differed over time under Swedish law. Specifically, the focus is to investigate how the different dominant schools of the discipline criminal jurisprudence have influenced the legislation with respect to criminal liability and choice of penalty regarding mentally disordered offenders in the Swedish penal codes created in 1864 and 1962. LÄS MER

 2. 2. Revidera i motvind.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Börjesson; [2012-09-19]
  Nyckelord :Kommunala revisorer; Ansvarsprövning; Revisorsroller; Strategier; Handlingsutrymme; Lämplighetslogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunal revision – Hur fungerar systemet med ansvarsprövning?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Eriksson; Kim Ljunggren; [2006]
  Nyckelord :Ansvarsprövning; Kommunal revision; Politiska organisationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är tredelat och är att besvara följande frågor: Vad leder fram till avstyrkt ansvarsfrihet i en kommun? I vilken utsträckning ger revisorernas rekommendation, att avstyrka ansvarsfrihet i en kommuns revision, en effekt och vilken effekt ger det? Fungerar systemet med ansvarsprövning eller finns det behov av förändring? Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. Personliga intervjuer har genomförts med ordförande för de förtroendevalda revisorerna, ordförande för nämnder och kommunstyrelser samt ledamöter av kommunfullmäktige i tre kommuner. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision i Sverige & Danmark - en jämförande studie av Landskrona och Hilleröd kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Brontz; Sophie Gidlöf; Ulrika Persson; [2003]
  Nyckelord :kommunal revision; ansvarsprövning; redovisningsskyldighet; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi avser att i denna uppsats jämföra Sveriges system för kommunal revision med det motsvarande i Danmark avseende vad som granskas, vem som granskar, målgrupp samt ansvarsprövning. Vidare har vi som målsättning att diskutera eventuella förbättringar av dagens svenska system med utgångspunkt av vad som framkommit i studien. LÄS MER