Sökning: "anthony giddens senmodernitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden anthony giddens senmodernitet.

 1. 1. Står vi över kärleksförbindelser - en kvalitativ studie om självständigt moderskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Hvalgren; [2021]
  Nyckelord :Donationinsemination; självständigt moderskap; kärleksrelationer; kärleksförbindelser; reflexivitet; individualism; senmodernitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att förstå och redovisa heterosexuella kvinnors motivation och beslut till självständigt moderskap förankrat i senmodernitetens kärleksförbindelser. Mitt tillvägagångssätt har varit semistrukturerade intervjuer där empirin och materialet har fått styra studiens teoretiska fokus. LÄS MER

 2. 2. Vem ska Sverige hjälpa : En kvalitativ uppsats angående hur globaliseringen har      påverkat prioriteten hos Sidas biståndspolitik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Måns Palmquist; [2021]
  Nyckelord :Bistånd; globalisering; internationell politik; Sida; världssystem;

  Sammanfattning : I den moderna tid vi lever i nu är globaliseringsprocessen är essentiell del av ett samhälles utveckling. Det västerländska samhället har genomgått en modernisering vilket har förändrat många positioner både på den nationella och internationella arenan. LÄS MER

 3. 3. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. ”Jag skulle aldrig se mig själv som en gamer” : En kvalitativ studie om dataspelande medelålders män

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Pekkari; [2019]
  Nyckelord :Computer game; social interaction; late modernity; identity; gamer; Dataspel; social interaktion; senmodernitet; identitet; gamer;

  Sammanfattning : Under den senaste 20-års perioden har dataspelande ökat i popularitet bland stora delar av befolkningen i den industrialiserade västvärlden (Interactive Software Federation of Europe, 2012). Dataspel har gått från att vara en fritidssysselsättning som ungdomar ägnar sig åt till att ha blivit ett signifikant kulturellt fenomen som stora delar av befolkningen ägnar sig åt. LÄS MER

 5. 5. Kärlekens tid har bevarat dess längtan : en hermeneutisk studie om kärleksrelationen i det senmoderna samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Bejermyr; [2017]
  Nyckelord :senmodernitet; långvariga äktenskap; hållbar kärleksrelation; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur den hållbara kärleksrelationen i det senmoderna samhället ser ut. Hållbar kärlek är ett fascinerande fenomen under senmoderniteten som generellt präglas av individualisering med utbredd relationell rörlighet. LÄS MER