Sökning: "anthony giddens sociologi familj"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anthony giddens sociologi familj.

 1. 1. Multipla sociala roller : En stressfaktor för arbetande föräldrar?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Anna Holte; [2010]
  Nyckelord :Stress; working life; private life; role conflicts; modernity; Stress; arbetsliv; familj; rollkonflikter; modernitet;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är det många faktorer som leder till upplevelsen av stress. Dessa faktorer kan bland annat bero på samhällets snabba förändringar, de höga kraven, och att vi ska finnas till hands större delen av dygnet. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sara Eriksson; [2008]
  Nyckelord :lycka; arbetslöshet; motivation; identitet; behov; tillfredställelse; Sociology; Sociologi; Social structures; Sociala strukturer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad innebär lycka för de arbetslösa boende på orten Bengtsfors som under många års tid kantats av negativa händelser i form av nedläggningar av industrier? Hur ser livet ut för dessa människor, vilka förändringar i vardagen sker när man förlorar sitt arbete? Kan dessa individer känna lycka och uppnå lyckoeffekter under andra förhållanden, utan ett arbete? Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur arbetslösa individer på en nedläggningsdrabbad ort ser på sitt liv, sin lycka och sin framtidstro. Upplevs lyckan annorlunda beroende på kön, ålder, utbildning eller familjesituation? Jag kommer att diskutera begreppen arbetslöshet, motivation, tillfredställelse, identitet och lycka utifrån de utvalda intervjupersonernas vardag och utifrån Abraham Maslows motivations- och behovsteori, Anthony Giddens teorier om identitet, tillfredställelseteorin, den affektiva teorin samt hybridteorin. LÄS MER

 3. 3. Familj, föräldraskap och sexualitet : en kritisk textanalys av SOU rapporten, 2001: 10, "Barn i homosexuella familjer"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Terese Anving; [2005]
  Nyckelord :familj; familjebildning; familjeförhållanden; föräldraskap; homosexuella; normer; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 1 februari 2003 trädde den lagändring som innebar att homosexuella par fick lov att prövas som adoptivföräldrar i kraft. Inför lagändringen tillsatte regeringen 1999 "Kommittén om barn i homosexuella familjer" som ledde utredningen vilken resulterade i SOU rapporten (2001: 10) "Barn i homosexuella familjer" som jag har valt att analysera. LÄS MER