Sökning: "anti-bullying policy"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anti-bullying policy.

 1. 1. Mobbing i barnehagen ; innvirkning av samfunnsstrukturenes støttefunksjon og ansattes bruk av begrepet mobbing. : En kvalitativ studie i et folkehelseperspektiv.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Gry Kjevik; [2014]
  Nyckelord :antibulling; childcare center; phenomenographic; public health; psycosocial health; Mobbeforebyggende arbeid; barnehage; fenomenografi; folkehelse; psykososialhelse;

  Sammanfattning : Hensikten med denne studien er å få mer kunnskaputifra et folkehelseperspektiv, om hvordan forståelsen og bruken av fenomenet mobbing, kan påvirke hvordan barnet opplever trivsel i barnehagen.Metode: I arbeidet ble fenomenografi brukt som tilnærmingsmetode, samt triangulering og emergent design. LÄS MER

 2. 2. Arbetsklimatets betydelse för mobbning : En studie om 2 rektorer och 4 lärares syn på arbetsklimatet inom personalgruppens inverkan på mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maja Ingestad; [2011]
  Nyckelord :work environment; bullying; values; role model; influence; Arbetsklimat; mobbning; värdegrund; förebild; påverkan;

  Sammanfattning : I have done a study to see what perceptions held by two principals and four teachers, if adult behavior and attitudes towards each other will affect the climate between the students and put it in relation to the fundamental values of work and policy documents. I have also examined how they describe their work environment in their daily work and how they work to combat bullying. LÄS MER

 3. 3. Mobbning inom föreningsidrotten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tamara Stancic; Veronica Mikkola; [2008]
  Nyckelord :mobbining; antimobbningspolicy; antimobbningshandlingsplan; selektion; fält; bullying; anti-bullying policy; anti-bullying plan of action; selection; field;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar mobbning inom föreningsidrotten, vi har valt att undersöka om Malmös idrottsföreningar har någon nedskriven antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan och därutöver har vi intervjuat tio föreningar om hur de konkret arbetar med mobbningsfrågor. Vi har också valt att titta på samverkan mellan skolan och idrottsförening vid mobbnings incidenter. LÄS MER