Sökning: "anti-discrimination agencies"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anti-discrimination agencies.

 1. 1. Allmänhetens försvarare eller statens förlängda arm?: Lokala antidiskrimineringsbyråers arbete mot diskriminering i Nederländerna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Petra Elb; [2021-10-04]
  Nyckelord :anti-discrimination; human rights; human rights implementation; anti-discrimination agencies; non-governmental organisations; local actors; brokerage; broker; the Netherlands;

  Sammanfattning : Local actors working with human rights and legal aid are common in most countries. One ex-ample is local antidiscrimination agencies which can be found in countries such as Sweden, Spain and the Netherlands. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om antidiskrimineringsarbete inom finans- och IT-sektorn

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Arlen Fanny Herrera; [2015]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Diversity; Integration; Labor market; diskriminering; etnicitet; mångfald; integration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i att diskriminerande mekanismer försvårar etnisk inkludering på arbetsmarknaden. Undersökningen söker empiriskt belysa attityder och praktiker inom den privata finans- och IT-sektorn vad avser rekryteringav personer med utländsk bakgrund, samt undersöka resultatet i ljuset av tre diskrimineringsteorier: Stigmatisering, preferensbaserad diskriminering och strukturell diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrättsligt skydd och tillgång till rättskipning för papperslösa arbetare. Rätt till lön, föreningsrätt och diskrimineringsskydd i konflikt med migrationsrättsliga bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Lennerstad; [2013]
  Nyckelord :Arbetsrätt; labour law; papperslös; irreguljär; arbetare; arbetstagare; sanktioner; diskriminering; föreningsrätt; föreningsfrihet; access to justice; tillgång till rättskipning; tillgång till rättsskydd; rätt till lön; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis analyzes whether undocumented workers successfully can assert three labour law rights – the right to remuneration, the right to organize and the right to protection from discrimination – against their employer. The first research problematic concerns the scope of labour law for undocumented workers: "Does the rights apply to undocumented workers, and if so, to what extent and in what way does migration law affect the applicability of the rights of undocumented workers?". LÄS MER