Sökning: "anti-muslimism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet anti-muslimism.

  1. 1. Marginalisering och ungas levnadsvillkor : – En studie om radikaliseringen och rekryteringen av unga män till terroristgrupper

    Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Zead Behnan al-Iskalachi; [2016]
    Nyckelord :Marginalisering; rasism; terror; anti-muslimism; symboliskt våld; unga män;

    Sammanfattning : Studien undersöker marginaliseringens socioekonomiska, politiska och kulturella konsekvenser för ökande radikalisering bland vissa ungdomar med invandrarbakgrund och hur socialt arbete kan motverka rekryteringen av dessa ungdomar till terroristgrupper. Uppsatsens vetenskapsteoretiska grund ligger i hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER