Sökning: "antikorruptionsstrategier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet antikorruptionsstrategier.

  1. 1. KORRUPTIONEN I ESTLAND OCH LETTLAND - En kvalitativ jämförande studie om GRECOs bedömningar av implementeringen av antikorruptionsstrategier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Indra Sangnakorn; [2020-09-10]
    Nyckelord :Korruption; antikorruptionsstrategier; implementering; Estland; Lettland; GRECO;

    Sammanfattning : Statistics shows that there are big differences in the corruption levels between Estonia andLatvia. Previous research has found that various historical aspekt, such as the break with thecommunist past, has led Estonia to the making of better reforms and strategies for anticorruption. LÄS MER