Sökning: "antimon"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet antimon.

 1. 1. Naturliga halter av metaller i sjöar och vattendrag med avseende på lokal geologi i Barseleområdet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jesper Moberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrundshalter för olika metaller i svenska sjöar och vattendrag stämmer inte alltid överens med geologin i lokala områden, som kan ha anrikats många gånger högre än beräknade halter i jordskorpan. Detta är fallet i Barseleområdet, norra Sverige där Agnico Eagle genomför undersökningsarbeten med fokus på guld. LÄS MER

 2. 2. Utveckling eller konservatism? - Några nedslag i militära läkemedelslistor och farmakopéer med upptakt i Stormaktstiden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jenny Herbertsson; [2018]
  Nyckelord :Farmaceut; militärfarmaci;

  Sammanfattning : Introduktion: Under den tidiga delen av Stormaktstiden används läkemedel från den örtbaserade (galenistiska) inriktningen. År 1663 bildas Collegium medicum och den första farmakopén ges ut 1686 Pharmacopoeia Holmiensis Galeno-chymica. Bergskollegiet bildas 1637, där framställs kemiska läkemedel (chymica). LÄS MER

 3. 3. Farliga metaller från reningsverk : En jämförelse av kunskapsläge mellan yngre och äldre vad gäller metallerna bly, arsenik, kadmium och antimon

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Seliger Samuel; [2015]
  Nyckelord :Heavy metals; environmental and health problems; metals presence in everyday life; dissemination of information; reliable actors; Tungmetaller; miljö- och hälsoproblem; metallernas förekomst i vardagen; informationsspridning; tillförlitliga aktörer;

  Sammanfattning : Miljöproblem kan ses som ett växande problem. Studien visar hur stor kunskapen är hos gemene man angående särskilda miljöproblem och dess risker. I denna studie tas problemet upp angående miljö- och hälsofarliga metaller som ansamlas i slammet hos svenska reningsverk. LÄS MER

 4. 4. Sulfidmineral i Salatrakten : med en introduktion i opakmikroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pia Karlsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sala är beläget i Bergslagen och bergarterna hör därmed till den svekofenniska berggrunden. Berggrunden domineras av 1.9-1.87 Ga sedimentära-, vulkaniska- och metamorfa bergarter. LÄS MER

 5. 5. Strålskydd för patientens strålkänsliga organ vid CT-undersökningar. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Eriksson; Anila Hadri; [2011-05-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datortomografen (CT) togs i bruk under 1970-talet och är en metod som ger god diagnostiskinformation och används i allt större utsträckning. Under en CT-undersökning avgesjoniserande strålning kontinuerligt vid bildtagning. Joniserande strålning kan ge oönskadehälsoeffekter hos patienten. LÄS MER