Sökning: "antinutritionella faktorer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden antinutritionella faktorer.

  1. 1. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

    Författare :Ylva Henriksson; [2017]
    Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

    Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER