Sökning: "antiteodicé"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet antiteodicé.

  1. 1. Olyckan och det goda : En studie av Simone Weils hantering av teodicéproblemet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

    Författare :David Sällström; [2021]
    Nyckelord :Simone Weil; olyckan; teodicéproblemet; existentiella perspektiv; antiteodicé; nödvändigheten; avstånd; fruktansvärt lidande.;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar den franske filosofen och mystikern Simone Weils hantering av lidandets problem och sätter det i relation till den aktuella diskussionen mellan teodicéförespråkare och tänkare som avvisar teodicésvar på moralisk grund. Analysen behandlar inte teodicéproblemet som ett strikt logiskt och teoretiskt problem, utan lyfter fram hur Weils tänkande knyter an till de andliga och existentiella dimensionerna av problemet. LÄS MER