Sökning: "anton pollak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden anton pollak.

  1. 1. Challenges and Considerations for a Delay-Tolerant Wireless Sensor Network Deployment

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Anton Ruhnau Pollak; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This report identifies the challenges of deploying a Delay-Tolerant Wireless Sensor Network in an environment with a subarctic climate. The network is intended to enable remote access to measuring stations and the environmental data that they record. LÄS MER