Sökning: "antonovsky teori hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden antonovsky teori hälsa.

 1. 1. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Lundvall; Fanny Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; demens; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; Antonovsky; KASAM;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är något som ökar i samhället relaterat till att befolkningen lever längre och på så sätt ökar även medellivslängden. Syftet med denna litteraturstudie var att från ett inifrånperspektiv beskriva personers upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Frida Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurses; occupational stress; stressors; Arbetsrelaterad stress; erfarenheter; sjuksköterskor; stressorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett globalt hälsoproblem som återfinns inom sjuksköterskeprofessionen likväl som många andra yrken. Individer som får utstå bestående aktivering av kroppens stressrespons löper en ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa samt på längre sikt risk för förtidig död. LÄS MER

 4. 4. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Yogans betydelse för hälsa och välbefinnande : Holiyoga som generell motståndsresurs

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Lie Marie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Yoga; stress; well-being; health; mindfulness; presence; yogagroup; yogateacher; Yoga; stress; välbefinnade; hälsa; mindfulness; närvaro; yogagruppen; yogaläraren; well-being; health; yogagroup; yogateacher;

  Sammanfattning : Hotet mot vår hälsa och dagens psykiska ohälsa ökar ständigt. Yoga beskrivs vara behjälplig mot stress och, då mitt intresse är att främja hälsa, har jag valt att undersöka en relativt ny yogaform, holiyoga. LÄS MER