Sökning: "antroposophy"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet antroposophy.

  1. 1. Individualitet, frihet och kreativitet : En kvalitativ studie om bildpedagogik i waldorfskolor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :André Håkansson; [2014]
    Nyckelord :Waldorf; waldorf education; art; art teaching; antroposophy; creativity; power; Waldorf; waldorfskolan; waldorfskola; bild; bildpedagogik; fenomen; antroposofi; kreativitet; individualitet; makt;

    Sammanfattning : Den här studien är gjord för att beskriva och analysera skillnaderna och likheterna I bildpedagogiken hos den kommunala och waldorfdrivna skolan. Empirin består av två intervjuer med två rektorer tillika bildlärare i waldorfskolan och en jämförelse mellan styrdokumenten. LÄS MER