Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2106 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av dagliga aktiviteter under tillfrisknande från beroendesjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emmy Karlin; [2024]
  Nyckelord :Recovery; daily occupations; occupational therapy; qualitative; substance use disorder; addiction; Tillfrisknande; dagliga aktiviteter; arbetsterapi; kvalitativ; substansbrukssyndrom; beroendesjukdom;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att syntetisera vuxna personers erfarenheter av dagliga aktiviteter under tillfrisknande från beroendesjukdom. Metoden var en systematisk litteraturöversikt av kvalitativa forskningsstudier, där sökning i CINAHL, PubMed, Scopus samt Web of Science resulterade i 11 artiklar som granskades och därefter analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Mätningar av internetkapacitet, tillförlitlighet och fördröjning i ett Stockholmsbaserat Starlink-system : En undersökning av hur satellitinternet kan bidra till att ökateckningsgrad i Sverige

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Höglund; [2024]
  Nyckelord :Starlink; LEO; wireless; satellite; internet; ground stations; tele operators; Ku -band; Ka-band; Starlink; LEO; trådlös; satellit; internet; markstationer; teleoperatörer; Ku -bandet; Ka-bandet;

  Sammanfattning : Det är mycket dyrt att utveckla markinfrastruktur för att försörja hela jorden med internet. Detta ärspeciellt fallet i glesbebyggda områden då det finns lite ekonomisk vinning. Sverige som är ett stortoch glesbefolkat land har stora områden av denna typ. LÄS MER

 4. 4. Interaktion mellan axiell normalkraft och böjmoment enligt Eurokod 3:Dimensionering av stålkonstruktioner : En undersökning kring hur samtidig normalkraft och böjmoment hanteras enligt normerna, dess användbarhet samt skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Forsberg; Felicia Lundin; [2024]
  Nyckelord :Interaktion; Normalkraft; Böjmoment; Eurokod 3;

  Sammanfattning : Below in the report, the various methods available to calculate the interaction formulas for bending moment and normal force in steel columns are examined. The standards compared are SS-EN 1993-1-1:2005 Annex A, SS-EN 1993-1-1:2005 Annex B, SS-EN 1993-1-1:2022, CEN/TS 1993-1- 101:2022 and Fpr EN 1993-1-3:2023. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors användning av motiverande samtal med patienter som lever med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Birgit Khazrai; Tilde Olsson; [2024]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; lifestyle habits; motivational interviewing MI ; nursing;  person-centred care; hjärt-och kärlsjukdomar; patienter; Motiverande samtal MI ; sjuksköterskor; omvårdnadsmål; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular diseases are globally the leading causes of death. In Sweden 2 million people are currently affected. Contemporary society has created the conditions for an epidemic of diseases caused by unhealthy lifestyles. Nurse led motivational interviewing (MI) can be used to implement changes in unhealthy lifestyle habits. LÄS MER