Sökning: "användningsgräns"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet användningsgräns.

 1. 1. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sundman; [2019]
  Nyckelord :Detaljplan; allmän platsmark; kvartersmark; plan- och bygglagen; förtätning; förgårdsmark; planbestämmelser; användningsgräns; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The vision when municipalities are planning new areas is to create a feeling of urbanity and create vibrant and safe places. Usually the municipalities have designed the detailed development plan with a space between the public space and the buildings. LÄS MER

 2. 2. Enskilda ledningar i allmän platsmark : Hur markåtkomst erhålls

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Nilsson; Åse Olander; [2016]
  Nyckelord :detaljplan; servitut; gemensamhetsanläggning; nyttjanderätt;

  Sammanfattning : Det uppstår en problematik när kommuner, i detaljplan, upplåter byggrätt ända ut till användningsgräns. Byggherrarna gräver då ofta ner ledningar utanför fastighetsgränsen, på allmän platsmark. LÄS MER