Sökning: "applied mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden applied mathematics.

 1. 1. An investigation of average stable ranks : On plane geometric objects and financial transaction data

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Linn Odelius; [2020]
  Nyckelord :Topological data analysis; TDA; Mathematics; Stable rank; Topology; Data analysis; Financial transactions; Topologisk dataanalys; Topologi; TDA; Matematik; Teoretisk Matematik; Dataanalys; Finans; Stabil rang;

  Sammanfattning : This thesis concerns the topological features of plane geometric shapes and financial transaction data. Topological properties of the data such as homology groups and their stable ranks are analysed. LÄS MER

 2. 2. Jag känner, alltså gör jag : En fallstudie om relationen mellan nio gymnasieelevers lokala affekter och deras arbete med två extremvärdesproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Galeano; [2020]
  Nyckelord :affect; local affect; affective pathways; aesthetic; mathematics; problem solving; case study; affekt; lokal affekt; affektvägar; estetik; matematik; problemlösning; fallstudie;

  Sammanfattning : Matematikdidaktisk forskning med fokus på affekt är relativt nytt och har framförallt berört matematikelevers attityder, motivation, intresse och matematikängslan och hur dessa påverkar elevers inlärning och långsiktiga syn på matematiken. Mindre fokus har riktats mot varierande känslotillstånd (lokal affekt) under problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Hierarchical Clustering of Time Series using Gaussian Mixture Models and Variational Autoencoders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Per Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Clustering; Deep Learning; Machine Learning; Time Series; Variational Autoencoders; Gaussian Mixture Models; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis proposes a hierarchical clustering algorithm for time series, comprised of a variational autoencoder to compress the series and a Gaussian mixture model to merge them into an appropriate cluster hierarchy. This approach is motivated by the autoencoders good results in dimensionality reduction tasks and by the likelihood framework given by the Gaussian mixture model. LÄS MER

 4. 4. How to Avoid Bankruptcy?: Monte Carlo Simulation of Three Financial Markets, using the Multifractal Model of Asset Returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rostislav Sibirtsev; [2019]
  Nyckelord :Multifractal Model of Asset Returns MMAR ; Simulation; Fractal; Kurtosis; Dependence;

  Sammanfattning : This paper has been an effort to apply fractal mathematics to understanding the general behaviour of financial markets. Fractals are special shapes that look similar at various scales. The specific model used is called the Multifractal Model of Asset Returns (MMAR) - the first ever model used for multifractal financial analysis. LÄS MER

 5. 5. On the statistics and practical application of the reassignment method for Gabor spectrograms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Erik. M Månsson; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The reassignment method is a technique for improving the concentration of signals in spectrograms and other time-frequency representations (TFR). It achieves this by displacing the points in a TFR according to the reassignment vector for every point. LÄS MER