Sökning: "applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1185 uppsatser innehållade ordet applikation.

 1. 1. Upptäcka kritiska ändringar i JSON-meddelandeni webb-API:er

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :William Bentersten; [2020]
  Nyckelord :JSON; Diff; Jämförelse; API;

  Sammanfattning : Ett sätt att utveckla webbapplikationer är att göra det i två delar. Dels ett API, dels en klient. Denna rapport fokuserar på JSON-API:er och på att hitta en lösning för att identifiera kritiska ändringar i JSON-meddelanden innan de påverkar sin avseddak lient på ett oönskat sätt. LÄS MER

 2. 2. “För att vi har hört att den skulle vara så bra” : En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolin Andersson; Sarah Molgaard; [2020]
  Nyckelord :applikationer; förskola; pedagogisk användning; ikt;

  Sammanfattning : I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lisa Lindberg; [2020]
  Nyckelord :skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Sammanfattning : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. LÄS MER

 4. 4. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att använda en applikation till smartmobil för att upprätthålla dygnsrytm : En intervjustudie med personer som har en eller flera psykiatriska diagnoser

  Magister-uppsats,

  Författare :Malte Widestrand; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; occupational engagement; occupational therapy; qualitative research; sleep; Aktivitetsbalans; aktivitetsengagemang; arbetsterapi; kvalitativ studie; sömn;

  Sammanfattning : Introduktion: Litteraturen gällande Applikationer till smartmobil som på olika sätt behandlar bristande aktivitetsengagemang, aktivitetsobalans och sömnsvårigheter är i dagsläget begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med en eller flera psykiatriska diagnoser upplever sömn, aktivitetsbalans och aktivitetsengagemang i vardagen efter att ha använt en applikation inställd för att upprätthålla dygnsrytm. LÄS MER