Sökning: "applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1199 uppsatser innehållade ordet applikation.

 1. 1. Starka monster och självständiga prinsessor : En studie om genusgestaltningar i digitala applikationer inom förskolans verksamhet. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Casandra Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Gender; gender norm; gender stereotype; tablet; digital application; children; preschool.; Genus; genusnorm; genusstereotyp; lärplatta; digital applikation; barn; förskola.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur genus gestaltas i digitala applikationer som används av barn i förskolans verksamhet. I tidigare forskning finns en kunskapslucka i relation till detta ämne, vilket i kombination med förskolans jämställdhets- och genusuppdrag samt digitaliseringsuppdrag motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 2. 2. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER

 3. 3. Egenskap och precision av GNSS BeiDou, Navstar (GPS), GLONASS samt kombinationen av GPS/GLONASS

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Yafet Mahdere; [2021]
  Nyckelord :BeiDou BDT; Navigation Satellitsystem; GEO Satellit; IGSO Satellit; MEO Satellit; Elevation mask; GNSS system;

  Sammanfattning : Eftersom att både GNSS GPS och GLONASS har många likheter så finns möjlighet att utnyttja systemen i kombination. Dock föreligger olikheter vilket gör att systemen inte är fullkomlig kompatibla med varandra. Diskrepans i koordinater och tidsram utgör ett stort hinder för att kombinera dessa system. LÄS MER

 4. 4. ”Det där är kanske ett roligt spel.” : Läromedelsanalys med fokus på matematikapplikationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Katja-Melina Lukin; [2021]
  Nyckelord :applikationsutvärdering; digitala verktyg; förskola; matematik; värderingsram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforma och tillämpa ett analytiskt ramverk för att granska och värderamatematikapplikationer för förskolan. Utgångspunkt har tagits i ett sociokulturellt perspektivpå lärande samtidigt har inspiration hämtats från läromedelsanalytiska koncept och modeller irelevant forskning. LÄS MER

 5. 5. Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rebecka Gerdtham; [2021]
  Nyckelord :LSS; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; Människo-centrerad design; Chatt-applikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt och beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. LÄS MER