Sökning: "appropriering"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet appropriering.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Att spela tillsammans med andra : En kvalitativ intervjustudie kring gemensamhetsskapande aktiviteter i pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Mariana Edman; [2021]
  Nyckelord :musical learning; community-building activities; piano teaching; socio-cultural perspective; semi-structured interviews; musikaliskt lärande; gemensamhetsskapande aktiviteter; pianoundervisning; sociokulturellt per-spektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur kulturskolelärare ser på gemensamhetsskapande aktiviteter i sin pianoundervisning samt hur dessa påverkar elevers sammanhållning och lärande. I bakgrundskapitlet presenteras litteratur som behandlar positiva effekter av användning av gemensamhetsskapande aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. ”Det är en enorm vinst att jobba med flerspråkiga barn” : En intervjustudie med sex förskolepedagoger om deras uppfattningar av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Kersten; Karolina Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; inkludering; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar sex förskolepedagogers syn på flerspråkighet samt de flerspråkiga barnens språkutveckling i förskolan. Syftet är att bidra med kunskap om några olika uppfattningar som förskolepedagoger har av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Is Deforestation in Colombia Caused by Oil Palm Expansion?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mona Date; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The palm oil industry is growing globally and palm oil is today the most used vegetable oil for biofuels, however, over the last years research has showed that it has caused great deforestation in Southeast Asia where the grand majority of oil palm is produced. There has also been reports on poor working conditions showing that the palm oil is not socially sustainable either. LÄS MER

 5. 5. Bilder i barnlitteraturen : En studie av bildens betydelse för elevernas förståelse för textinnehållet i bilderböcker i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Englund; Alexandra Tasdelen; [2020]
  Nyckelord :Appropriering; artefakter; bilderbok; expanderande förstärkande bilderbok; kompletterande bilderbok; läsförståelse; mediering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Bilderna i skönlitterära barnböcker har en viktig roll för elevers läsförståelse och är inte enbart dekorativa. Forskning pekar på att bilden kan vara avgörande för förståelsen av bokens innehåll i de fall där eleven inte förstått texten fullt ut. LÄS MER