Sökning: "arbeta i grupp språk"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden arbeta i grupp språk.

 1. 1. Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Läsning; läsförståelse; lässtrategier; digitala läromedel; läsguidesfrågor; situerad praktik; metakognitiv medvetenhet; inferenser; ytnivå; textbas; situationsmodell;

  Sammanfattning : Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : Pedagogers erfarenhet av arbete med flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Ryd; Sandra Svedenfors; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; erfarenhet; pedagoger; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av vad pedagoger 1på två förskolor i olika kommuner i södra Sverige har för erfarenheter av sitt dagliga arbete med de flerspråkiga barnens språkutveckling, samt vilka metoder de använder sig utav i förskolans verksamhet. Det skrivs in allt fler barn med annat modersmål än svenska i förskolorna i Sverige idag. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andonia Petranti; Bodil Gröndal; [2018]
  Nyckelord :skolsköterska; elevhälsa; nyanlända elever; erfarenheter; kultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senare åren har ett ökat antal nyanlända elever börjat i skolan. Merparten av eleverna är flyktingar eller är anhöriga till flyktingar. Den ökade andelen nyanlända elever har påverkat skolsköterskans arbete. Syftet: Syftet har varit att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barn och språklig sårbarhet – en studie om musikaktiviteter i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Livija Grebovic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Musik; Språklig sårbarhet; Språkstörning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien är av intresse då det inte finns mycket tidigare forskning kring musik och flerspråkiga barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Forskningen som finns inom fältet fokuserar på musikterapi och arbete med autism och Downs syndrom. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hansson; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; extra anpassningar; rutiner; samarbete; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Titel: Extra anpassningar i tre skolor – En studie om arbetet med extra anpassningar beträffande elevers läs- och skrivutveckling. Additional adjustments in three schools – a study about the work with additional adjustments concerning students reading and writing development Författare: Johanna Hansson Handledare: Elaine Kotte Examinator: Marie Jedemark Utbildning: Speciallärarprogrammet, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling (90 hp) Datum: 2017-05-22 Förväntat kunskapsbidrag: Uppsatsen kan bidra till en ökad medvetenhet om hur arbete med extra anpassningar kan se ut och hur det kan utvecklas. LÄS MER