Sökning: "arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden arbeta som nyutexaminerad sjuksköterska.

 1. 1. En litteraturstudie om stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor - För en hållbar framtid

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolin Persson; Amber Severn; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; stöd; relationer; stödprogram;

  Sammanfattning : Många erfarna sjuksköterskor säger upp sig pga försämradearbetsförhållanden och ett stort ansvar läggs på sjuksköterskor med kortareerfarenhet, med sänkt kompetensnivå och bristande patientsäkerhet som följd.Vården bli alltmer komplex och att vara nyutexaminerad medför ofta upplevelserav verklighetschock, genom att kraven är för höga för tidigt, att befinna sig undertidspress, behöva fatta snabba och komplicerade beslut innan man är redo, attoroa sig över att göra misstag, samt att uppleva stress och försämrad sömn. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Ingsäter; Johanna Lydén; [2017]
  Nyckelord :Intervjustudie; kvalitativ; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som sjuksköterska är krävande och innebär ett stort ansvar. Sjuksköterskeyrket styrs av flera lagar och författningar som säkerställer en patientsäker vård vilket kräver att nyutexaminerade sjuksköterskor håller sig uppdaterade. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Nicklas Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : När sjuksköterskan får sin legitimation förväntas det att personen har skaffat sig tillräckligt med kompetens och förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder som syftar till att främja hälsa hos patienter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta som legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Klara, färdiga, jobba : Nyutexaminerade sjuksköterskors första steg i vårdandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Ellen Ljungqvist; [2017]
  Nyckelord :Caring; literature review; newly qualified; nurse; role transition; unexperienced; Litteraturstudie; nyutexaminerad; oerfaren; rollövergång; sjuksköterska; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade sjuksköterskor har svårigheter att arbeta självständigt, hantera det höga arbetstempot, planera sitt arbete och delegering. Dock anser sjuksköterskestudenter att utbildningen förbereder dem för sjuksköterskerollen, samt att de är kompetenta nog att klara arbetet som sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta som sjuksköterska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Engstrand; Linnéa Nilsson; [2017]
  Nyckelord :experience; new graduate; nurses; nyutexaminerad; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: cirka 5000 sjuksköterskor examineras varje år i Sverige. En sjuksköterska har många arbetsuppgifter utöver vården runt patienten. Som person skall sjuksköterskan vara respektfull och visa medkänsla. LÄS MER