Sökning: "arbeta som socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden arbeta som socialsekreterare.

 1. 1. VUXENBLIVANDE, NÄR DÅ? En kvalitativ intervjustudie om arbetet med unga vuxna inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Linnéa Skorupa; [2020-02-24]
  Nyckelord :Unga vuxna; Socialtjänst; Stöd; Ansvar; Avslutad vård;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med unga vuxna (18 till 21 år) som har haft långvarig kontakt med Socialtjänsten. För att besvara detta syfte har vi genomfört fyra individuella intervjuer med socialsekreterare från två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 4. 4. När Barnkonventionen blir lag : En kvalitativ forskningsstudie om socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med Barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Louise Hodin; Marlene Åsbrink; [2020]
  Nyckelord :Barnkonvention; implementering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av att Barnkonventionen från och med 1 januari 2020 blivit lag. Sex socialsekreterare från olika kommuner, som samtliga arbetar med barn, har deltagit i kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Barnen - framtida bidragstagare? : - Socialsekreterares syn på det förebyggande arbetet med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Alm; Charlotte Östling; [2020]
  Nyckelord :Financial assistance; family with children; children s perspective; prevention; social worker; Ekonomiskt bistånd; barnfamilj; barnperspektivet; förebyggande arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare vid enheten ekonomiskt bistånd ser på det förebyggande arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, för att motverka att barnen själva blir bidragstagare i framtiden. Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER