Sökning: "arbetande kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden arbetande kapital.

 1. 1. Ideellt arbete – En form av konsumtion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Göthe; Fredrik Sandberg; Gustav Pärson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Att konsumera ideellt arbete - En kvalitativ studie om prosumption och ideellt arbete Seminariedatum: 2019-01-17 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Filip Göthe, Fredrik Sandberg och Gustav Pärson Handledare: Peter Svensson Nyckelord: Prosumption, konsumtion, Symboliskt kapital, habitus, ideellt arbete Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med ny kunskap till forskning om prosumption genom att undersöka studentlivet vid Lunds Universitet ur ett omkonceptualiserat prosumptionsperspektiv där producenter även konsumerar. Metod: En kvalitativ uppsats har genomförts med ett inslag av hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kassalikviditetens påverkan på företagsprestationer : En multi-metod studie av aktiebolag i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Holmkvist; Erik Örtqvist; [2017]
  Nyckelord :Kassalikviditet; företagsprestationer; lönsamhet; vinstmarginal; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Ekonomiska problem kan ses som den främsta anledningen till att företag går i konkurs och startskottet är oftast förknippat med likviditetsbrist. Tidigare forskning om likviditetens betydelse är inte entydig. Empiriska resultat tyder snarare på att det kan finnas en avvägning mellan likviditet och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. En tandläkares varumärke - Att, med små medel, behålla befintliga och attrahera nya patienter genom aktivt varumärkesarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Bergström; Alexandra Jampolskaia; [2013-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idennauppsatsavhandlasdeproblemsomuppstodförtandläkaren,IrinaJampolskaia,efteratthagenomförtettuppköpavenetableradprivattandläkarpraktikiNordstan.Ettproblemsomuppstodvarattpatientantaletminskadepågrundavderaslojalitetgentemotförraägaren,Lars-­‐Erik. LÄS MER

 4. 4. Prioritering av kapitalrationaliseringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Kristina Johansson; [2012]
  Nyckelord :Kapitalrationalisering; kapitaleffektivitet; kapitaloptimering; prioritering; sysselsatt kapital; arbetande kapital;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de senaste årens turbulens på världens kapitalmarknader, ökad globalisering med tillhörande konkurrens av kapital, tillsammans med i Sverige allt mer ”slimmade” företagsorganisationer bör det finnas en drivkraft för att frigöra kapital från verksamheten för att kunna användas till andra ändamål, såsom nya investeringar. Kapital finns bundet i olika tillgångar och skulder i ett företag, men hur väljer ett företag område för att uppnå mest effekt av kapitalrationaliseringen? Befintlig teori tar upp hur kapitalrationalisering kan uppnås i respektive tillgång eller skuld med olika metoder och att bedriva kapitalrationaliseringsprojekt kräver tid och engagemang. LÄS MER

 5. 5. Det handlar om distinktioner - konnässörskapet och dess funktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Thunander; [2012]
  Nyckelord :identitetsbildning; konnässörskap; konsumenter - attityder; konsumtionskultur; konsumtion; distinktioner; kulturellt kapital; kulturella fält; habitus; Veblen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jag har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av olika tidskrifter, tillgängliga på den svenska marknaden. Samtliga tidskrifter inriktar sig mot den medvetne konsumenten – konnässören. LÄS MER