Sökning: "arbete genus"

Visar resultat 1 - 5 av 979 uppsatser innehållade orden arbete genus.

 1. 1. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Pustina; Michael Pustina; [2020]
  Nyckelord :stadsträd; gatuträd; träd; stadsmiljö; klimatförändringar; nederbörd; nederbördsfördelning; artdiversitet; resiliens;

  Sammanfattning : This study covers Stockholm, Gothenburg and Malmö and is based on the hypothesis that springs are getting drier and that this has negatively affected the vitality of street trees. The study compiles and visualizes trends in rainfall distribution over the year, based on rainfall data and also maps species and genus distribution within the street tree population for each city. LÄS MER

 2. 2. “Helt vanliga svenssons, killar med jobb och företag” : Socialarbetares upplevelser av att arbeta med våldsutövande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Isabella Bergström; Amelie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Socialarbetare; våldsutövande män; arbetet med våldsutövande män; upplevelser; maskulinitetsnormer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad kunskap i hur socialarbetare arbetar med våldsutövande män i nära relationer och få en förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie med ett målstyrt urval av fem socialarbetare med erfarenhet av att arbeta med våldsutövande män. LÄS MER

 3. 3. Hur undervisningen i kursen teknik 1 skiljer sig mellan svenska gymnasieskolor : En kvantitativ studie om ämnesupplägg i kursen teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Sved; [2020]
  Nyckelord :Teknikundervisning; teknikämnet; tekniklärare; kursplanering; teknik 1; gymnasiet; genus; faktorer; ramfaktorer;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie med 26 responderande gymnasielärare har faktorers påverkan på innehållet i kursen teknik 1 undersökts. Lärarna har deltagit i en websurvey samt delat sina övergripande planeringar för kursen teknik 1. LÄS MER

 4. 4. Arbete med jämställdhet i förskolan med hjälp av barnlitteratur : En kvalitativ studie om förskollärarens arbete med jämställdhet utifrån barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Laurila; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; jämställdhet; språk och kommunikation;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate what preschool teachers are thinking about working whit equality with the help of children´s literature. My experience when I have been in the preschool activity is that the literature is something that is being used when some children are very active indoor, and the educator tells the children to sit down and read a book instead. LÄS MER

 5. 5. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER