Sökning: "arbete kön klass etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden arbete kön klass etnicitet.

 1. 1. Tolkanvändning i socialt arbete utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Leijon; Therese Stibe; [2018]
  Nyckelord :Interpreter; social work; social worker; background variables; communication; Tolk; socialt arbete; socialarbetare; bakgrundsfaktorer; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyz the importance of using local interpreters while interacting with clients from a social worker’s perspective. The study where conducted with five qualitative interviews with social workers working in different departments of social services. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt våld, maskulinitetsnormens baksida? : En kvalitativ studie om nya sociala rörelsers arbete i förebyggandet av sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Anna Leithe; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; sexuellt våld; nya sociala rörelser; kritiskt socialt arbete; radikalt socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur nya sociala rörelser arbetar förebyggande mot sexuellt våld samt vilka sociala faktorer som påverkar maskulinitetsnormen i relation till sexuellt våld. Studien syftar även till att undersöka hur flerdimensionella maktfaktorer såsom kön, klass, etnicitet och sexuell läggning samverkar i relation till sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En studie om att bli respektabel man- Klass, kön och status i yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Nilsson; Emmelie Sköld; [2018]
  Nyckelord :maskulinitet; normbrytandegymnasieval; migration; intersektionalitet; respektabel;

  Sammanfattning : Den könssegregerade arbetsmarknaden och de könssegregerade gymnasieutbildningarna kan hänga ihop. En grupp unga män har fått berätta om sina val till kvinnodominerade gymnasieutbildningar samt hur de uttrycker maskulinitet i förhållande till det. LÄS MER

 4. 4. Du måste göra dig anställningsbar : En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Bjuhr; Sara Sjöberg-Kleemair; [2018]
  Nyckelord :Utomeuropeiskt födda kvinnor; arbetslöshet; språk; integration; myndigheter; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. LÄS MER

 5. 5. Världen i sikte : Kritiskt tänkande och skapande av samtal om marginaliserade grupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Michelle Sosnecki; [2017]
  Nyckelord :Intersektionalitet; normkritik; a r tography; kritiskt tänkande; pedagogik; bildundervisning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle fungerar media som en enorm informationsspridare. Därför är det utav stor vikt att ställa sig frågan om alla grupper kommer till tals i media och därmed få lika stort handlingsutrymme? Alltför ofta använder man sig som betraktare av tv som en källa utan att för den sakens skull tänka kritiskt kring det man har sett. LÄS MER