Sökning: "arbete med hög anspänning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden arbete med hög anspänning.

 1. 1. Könsskillnader i Självskattad allmän hälsa hos förvärvsarbetande över ålder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Musarra Patrizia; [2016]
  Nyckelord :Självskattad allmän hälsa; könssegregering; totala arbetstimmar; arbete med hög anspänning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka könsskillnader i hälsa hos förvärvsarbetande, sett över ålder. Vi undersöker socioekonomiska faktorer, familjerelaterade faktorer, arbetslivsrelaterade faktorer och hög anspänning i arbete. Undersökningen av sambanden har utförts med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i Självskattad allmän hälsa hos förvärvsarbetande över ålder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrizia Musarra; Kristina Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Självskattad allmän hälsa; könssegregering; totala arbetstimmar; arbete med hög anspänning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka könsskillnader i hälsa hos förvärvsarbetande, sett över ålder. Vi undersöker socioekonomiska faktorer, familjerelaterade faktorer, arbetslivsrelaterade faktorer och hög anspänning i arbete. Undersökningen av sambanden har utförts med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i självskattad allmän hälsa i Sverige : Total arbetstid, arbete med fysisk ansträngning och arbete med hög anspänning som förklaringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carrie Robson; [2013]
  Nyckelord :självskattad hälsa; könsskillnader; total arbetstid; hushållsarbete; arbete med fysisk ansträngning; arbete med hög anspänning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om könsskillnader i självskattad allmän hälsa inom Sveriges befolkning kan förklaras av att kvinnor tenderar att ha i genomsnitt längre totala arbetstider, när betalt arbete och hushållsarbete summeras. Den undersöker även om könsskillnader i arbete med fysisk ansträngning eller arbete med hög anspänning kan förklara könsskillnaderna i självskattad allmän hälsa i den förvärvsarbetande befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Kontorslandskap och sensory-processing sensitivitet : Vilken betydelse har de för välbefinnande, hälsa och arbetsvillkor hos designstudenter?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Edwardsson; [2012]
  Nyckelord :Kontorslandskap; sensory-processing sensitivitet; mental hälsa; välbefinnande; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Kontorslandskap är en vanligt förekommande kontorsdesign och fördelar och nackdelar med att arbeta i sådan miljö är oklara. Syften med denna studie var att a) undersöka hur individer upplever att arbeta i kontorslandskap och vad det kan ha för konsekvenser för hälsa och arbetsvillkor, och b) undersöka deras grad av känslighet i förhållande till kontorslandskap, hälsa och arbetsvillkor. LÄS MER

 5. 5. Arbete för liv eller död? : En kvantitativ studie i arbetsmiljöns långsiktiga verkan på sambandet mellan socioekonomisk status och äldres ohälsa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Liselotte Lööf; Vanessa Parker; [2009]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; ohälsa; fysisk arbetsmiljö; psykisk arbetsmiljö; äldre; befolkningsstudie.;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning sambandet mellan socioekonomisk status och ohälsa hos den äldre populationen beror på de arbetsförhållanden de haft under de yrkesverksamma åren. Vi har för detta ändamål genomfört analyser med hjälp av ordinala logistiska regressioner där vi kontrollerat den fysiska och psykiska arbetsmiljöns inverkan på sambandet mellan två mått av socioekonomisk status och sex olika ohälsoutfall. LÄS MER