Sökning: "arbete stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden arbete stroke.

 1. 1. Hälso-och välfärdsteknik inom strokerehabiliteringen : En intervjustudie om erfarenheter hos legitimerad rehabiliteringspersonal i en mellansvensk region

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Fischer; [2024]
  Nyckelord :Health- and welfare technology; Hälso- och välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: En uppföljning av strokevård i Sverige har visat brister vad gäller rehabiliteringsinsatserna. Dessa bör vara intensiva, upprepade och ges på alla vårdnivåer av många professioner. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med stroke : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Patricia Ienesel; Elin Melliander; [2024]
  Nyckelord :experiences; nurse; person centered care; stroke; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 25% av världens befolkning som drabbas av stroke någon gång under sin livstid. Stroke är ett samlingsnamn för minskad eller avsaknad av blodtillförsel till hjärnan. Patienter som drabbas av stroke får i stor utsträckning nedsatta kognitiva och motoriska funktioner. LÄS MER

 3. 3. Group activities for people with aphasia – experiences and impact on psychosocial well-being.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Samra Mujkanovic; [2024]
  Nyckelord :aphasia; group activities; rehabilitation; psychosocial; well-being; afasi; rehabilitering; gruppaktiviteter; psykosocialt; välmående;

  Sammanfattning : Afasi är en språkstörning som främst uppstår till följd av en stroke och drabbar cirka 30 % av alla strokepatienter i Sverige. Personer med afasi upplever ofta besvär med det psykosociala välmåendet, exempelvis depression, förlust av arbete och påverkade relationer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av fatigue efter stroke : -  En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Andreasson; Robin Nordqvist; [2023]
  Nyckelord :Experience; Fatigue; Persons; Post-stroke fatigue; Stroke; Fatigue; personer; post-stroke fatigue; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2021 insjuknade 24 500 svenskar i stroke. En konsekvens av stroke är post-stroke fatigue (PSF). PSF är ett tillstånd som är förknippat med försvårad rehabilitering och återgång till arbetslivet, ökad dödlighet samt försämrad livskvalitet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av fatigue till följd av stroke. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med personer med afasi : Hur tänker arbetsterapeuten?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Amanda Bassari; [2023]
  Nyckelord :Afasi; stroke; kommunikationssvårigheter; arbetsterapeut; alternativa kommunikationssätt;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar omkring 25 000 personer i stroke årligen. Av de 25 000 beräknas cirka 20 – 40 % få afasi till följd av stroken. De kommunikativa svårigheter som afasi medför kan påverka informationsutbytet mellan person med afasi (PMA) och vårdpersonal. LÄS MER