Sökning: "arbetets betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade orden arbetets betydelse.

 1. 1. Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Disa Zander; Claudia Sampognaro; [2023]
  Nyckelord :Gruppinlärning; Interaktion; Interaktionsmönster; Kommunikation; Kooperativt lärande; Matematisk problemlösning; Matematikundervisning; Samarbete;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. LÄS MER

 2. 2. Lika men olika : En straffteoretisk granskning av skillnaderna mellan återfall och gemensam påföljdsbestämning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julius Enberg; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Gemensam påföljdsbestämning; Återfall;

  Sammanfattning : Återfall och gemensam påföljdsbestämning reglerar en situation när en person har gjort sig skyldig till flera brott. I teorin kan brottsligheten ha samma rubricering och straffvärde vid återfall och gemensam påföljdsbestämning, men resultera till olika strafflängder eller påföljder. LÄS MER

 3. 3. Öppna en bok och ge barnen hela världen : En studie kring adekvat högläsning för de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Dellgren; Mette Steine; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; miljö och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur miljön har betydelse för barns språkutveckling och hur alternativ högläsning kan utveckla barnens ordförråd och språkutveckling. Detta arbete kommer representera två olika förskolor och är ett utvecklingsarbete i att stödja barn i deras språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares erfarenheter av talängslan : En kvalitativ intervjustudie med sex gymnasielärare inom svenskämnet om deras erfarenheter av talängslan och arbete med stöttning vid muntlig framställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Rendu; [2023]
  Nyckelord :Muntlig framställning; talängslan; svenskämnet; scaffolding; stöttning; sociokulturell lärandeteori; proximal utvecklingszon; copingteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om svensklärares erfarenheter av talängslan och stöttning av gymnasieelever i samband med muntlig framställning inom svenskämnet. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts. LÄS MER

 5. 5. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER